RODO

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO , niniejszym informuję, że:
 1. Klub sportowy Dolnośląska Akademia Ringo przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z przynależnością do klubu Dar.
 2.  Administratorem danych osobowych jest Prezes DAR, a dane te są – z jego upoważnienia przetwarzane przez członków Zarządu, trenerów oraz księgowego.
Administrator danych informuje, że:
 1. przetwarzanie przez Dar dane osobowe członków klubu Dar oraz kandydatów na członków klubu Dar pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą;
 2. podanie danych osobowych klubu Dar jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w klubie Dar. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa w klubie Dar. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo klubu Dar albo z wystąpieniem z klubu Dar;
 3. kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem Prezesa klubu – dorota.olbryt@gmail.com
 4. Pani/Pana dane osobowe:
  • podane w deklaracji członkowskiej lub później (na przykład pocztą elektroniczną), są
  • przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO,
  • przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przynależnością do klubu Dar
  • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
  • (nie są przetwarzane w celach handlowych),
  • będą przechowywane, przez okres przynależności do klubu Dar, a także po ustaniu
  • członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie
  • usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji,
  • nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też
  • jakichkolwiek pomiarów,
  • nie są przekazywane żadnym innym podmiotom;
 1. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana
 2. danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.
 3. w razie uznania, że przetwarzanie przez klub Dar dotyczących Pani/Pana danych
 4. osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
 5. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu
 6. Ochrony Danych Osobowych).